Saturday, November 17, 2012

楞嚴經五蘊魔相解說

機緣會起,開始閱讀楞嚴經五蘊魔相解說 ,這殊勝巧合,當引後學悉知遂翻熟汝之指引與意涵。乃因後學為除五蘊,而翻閱之解說參考。後學因心起又動念,實與無念之念相去甚遠。而某日與舊識相聚,彼先學點吾一句「淨土裡既無佛也無魔之所分別」。妙哉!


每閱覽經典,皆覺過去貪嗔癡的厲害與無知。每起一念,便要當下斷識流, 每一念皆是虛妄。無應執。無所執。即從無始來根本無何物斷,因無實無虛,何斷之有故。

No comments:

Post a Comment